Aansprakelijkheid en Contracten

Noodfonds vervangt werktijdverkorting

Werktijdverkorting vervangen door noodfonds overbrugging werkgelegenheid

De Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud ziet werkgevers die met de gevolgen van het coronavirus worden geconfronteerd financieel tegemoet.

Deze publicatie is ondertussen aangevuld met actuele informatie over de NOW-regeling. Lees het hier.>>

Vanwege de recente terugval in werk door Corvid-19 hebben veel ondernemingen in Nederland inmiddels een aanvraag ingediend voor de regeling werktijdverkorting.

Omdat deze regeling hierop niet blijkt te zijn berekend is (op 17 maart 2020) besloten om deze regeling met onmiddellijke ingang in te trekken en geen ontheffingen meer te verlenen op basis hiervan en een nieuw noodfonds op te stellen genaamd:

“de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud”

Deze Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud moet het voortaan mogelijk maken om meer werkgevers die met zulke omstandigheden als de gevolgen van het coronavirus worden geconfronteerd worden financieel tegemoet te komen.

Het is de bedoeling dat deze nieuwe maatregel dit sneller mogelijk maakt.

Ook heeft deze maatregel als doel dat de aanvraagprocedure hiervoor sterk vereenvoudigd wordt ten opzichte van de oude aanvraagprocedure voor de regeling werktijdverkorting. Anders dan eerder het geval was met de regeling werktijdverkorting gaat deze maatregel ook niet ten koste van de WW-rechten van werknemers.

Tenminste 20% omzetverlies

Op grond van deze nieuwe noodmaatregel kunnen werkgevers, die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in hun loonkosten ontvangen van maximaal 90% van hun loonsom, gerelateerd aan hun omzetverlies. De tegemoetkoming voorziet in de loonkosten van vaste werknemers en werknemers met een flexibel contract voor zover zij in dienst zullen blijven gedurende de aanvraagperiode. De periode waarvoor deze tegemoetkoming geldt, kan eenmaal met drie maanden worden verlengd.

Om gebruik te mogen maken van deze nieuwe regeling moet in ieder geval voldaan worden aan de navolgende voorwaarden:

  • werkgevers mogen in de periode, waarvoor de tegemoetkoming geldt, geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aanvragen;
  • werkgevers betalen het loon aan de betrokken werknemers gewoon door. Anders dan bij de regeling werktijdverkorting zal de tegemoetkoming op grond van deze noodmaatregel voor het grootste gedeelte in de vorm van een voorschot worden uitgekeerd. Het UWV zal in dit kader een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming.

De regeling voor de werktijdverkorting stopte op 17 maart 2020 dus per direct. Aanvragen om werktijdverkorting die voor 17 maart 2020, 18.45 uur zijn ingediend, maar nog niet zijn afgehandeld worden beschouwd als aanvragen voor deze nieuwe regeling. Werkgevers die voor dit moment een aanvraag hebben ingediend behoeven dat dus niet opnieuw te doen. Wel zal waarschijnlijk om nadere informatie worden gevraagd bij deze eerdere indieners.

De nieuwe regeling gaat zo snel mogelijk in

De Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud zal op korte termijn in werking treden. Wanneer is momenteel nog onduidelijk en deze maatregel zal zien op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020. Ook is het de bedoeling dat deze nieuwe noodmaatregel niet slechts gaat gelden voor omzetdaling als gevolg van het coronavirus, maar ook voor omzetdaling als gevolg van andere omstandigheden.

De regeling werktijdverkorting werd eerder uitgevoerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud zal worden uitgevoerd door het UWV.

Het is dus nog niet bekend wat de regeling van deze nieuwe noodmaatregel precies inhoudt en waar je deze kunt aanvragen. ‘… We zijn met man en macht bezig om de nieuwe regeling te maken en de uitvoering open te zetten… ’, zo sprak minister Koolmees tijdens de persconferentie hierover. ‘…Hier komt zo snel mogelijk nieuwe berichtgeving over...’ . Uit aanvullende documentatie blijkt dat deze tegemoetkomingsregeling binnen twee weken beschikbaar moet zijn en zodra dat bekend is zullen we u hierover nader informeren.