Arbeidsrecht Arbeidsrechtelijke kwesties

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Arbeidsrechtelijke kwesties zijn soms minder eenvoudig dan ze lijken. Complexe arbeidsrechtelijke kwesties vragen, vanwege de impact ervan, om een advocaat die hierin ervaren is.

Vroeg of laat krijgt iedere ondernemer als werkgever te maken met het arbeidsrecht en daaraan verwante rechtsgebieden, zoals het sociaal zekerheidsrecht.

Het kan dan gaan om een arbeidsconflict, een ontslag van een individuele werknemer, advies over de re-integratie van een zieke werknemer, een reorganisatie, een overgang van onderneming een discussie over onrechtmatige concurrentie of de overtreding van een non concurrentie- en/of relatiebeding.

Strategisch denken en heldere adviezen

Door strategisch denken en het aandragen van heldere adviezen kan een advocaat goed (helpen) oplossen binnen de mogelijkheden die er zijn.

Trainingen

Lydia Prinsen geeft ook in-company (maatwerk) trainingen aan directieleden, managers, HRM of P&O -afdelingen. Voorbeelden van onderwerpen voor trainingen zijn: het werven en selecteren van werknemers, de ins en outs van een arbeidsovereenkomst en het beëindigingen ervan, ziekte, begeleiding van functioneren, dossieropbouw, reorganisatie, medezeggenschapsrecht/OR.

Lydia Prinsen, adviseert en procedeert, als arbeidsrecht advocaat, onder andere op de navolgende gebieden; terwijl het accent van haar praktijk ligt op de begeleiding van werkgevers en werknemers die verwikkeld zijn in een arbeidsgeschil:

• het opstellen van arbeidsovereenkomsten;
• flexibele arbeidsrelaties en payrolling;
• verandering (harmonisatie) van arbeidsvoorwaarden;
• arbeidsomstandigheden (arbo-wetgeving, bedrijfsongevallen, werkgeversaansprakelijkheid);
• CAO-recht;
• monitoren van functioneren (verbetertrajecten, demotie of promotie);
• het beëindigen van arbeidsovereenkomsten: via een minnelijke regeling, (vaststellingsovereenkomst), inhoudelijke (ontslag)procedure kantonrechter en/of UWV;
• afvloeiingsregelingen (beëindigingsvergoedingen: transitievergoeding, billijke vergoeding);
• ontslag op staande voet;
• arbeidsrechtelijke aspecten van (voorgenomen) reorganisaties, fusies en overnames;
• (mogelijke) overtredingen van bijzondere bedingen, zoals het non concurrentiebeding, het relatiebeding en/of het geheimhoudingsbeding, het studiekostenbeding of het anti-ronselbeding;
• het opstellen van bedrijfsreglementen, personeelshandboek en andere bijzondere regelingen (ziekteverzuim reglement, bonusregeling, autoregeling, gebruik internet-e-mail en social mediacode, privacyregels en verlofregelingen);
• loonvorderingen en daaraan gelieerde aspecten;
• zieke werknemers (begeleiding re-integratiedossiers en verdere problematiek omtrent de arbeidsongeschikte werknemer);
• internationaal arbeidsrecht (expat-regelingen);
• OR (medezeggenschapskwesties, begeleiding van advies-en instemmingstrajecten);
• overgang van onderneming (fusies, overnames en outsourcing (due diligence onderzoek);
• reorganisatie/herstructurering (Sociaal Plan);
• statutair directeuren;
• overeenkomsten van opdracht (freelancers/ZZP-ers).

 


WET ARBEIDSMARKT IN BALANS


.


 


CORONAVIRUS EN ARBEIDSRECHT


.


 


NOODFONDS WERKTIJDVERKORTING


.


 


ACTUELE INFORMATIE OVER DE NOW


.