Arbeidsrecht de NOW

Actuele informatie over de NOW

Actuele informatie over de NOW

Eerder informeerden wij u al over de ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid’ (de ‘NOW-regeling’), de regeling die betrekking heeft op een tegemoetkoming in de loonkosten in deze onzekere tijden.

Op 31 maart 2020 heeft het kabinet relevante informatie bekend gemaakt over de inhoud van deze maatregel, waaronder over de wijze van berekening van het hiervoor benodigde omzetverlies en de verduidelijking dat de NOW-regeling juist ook bedoeld is om flexwerkers in dienst te houden.

Welke werknemers?

Deze regeling geldt voor alle werkgevers die werknemers en dus ook hun flex -en oproepkrachten, in dienst hebben, die in Nederland sociaal verzekerd zijn. De regeling is bedoeld in de situatie dat zulke werkgevers, gedurende een periode van drie maanden, minimaal 20% omzetverlies verwachten. Mensen die niet vallen onder die definitie van ‘werknemer’, zoals niet-verzekerde DGA’s en vrijwillig verzekerden (en dat kunnen ook DGA’s zijn), zijn hiervan uitgezonderd, waardoor hun loon niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming.

Werkgevers kunnen, op basis hiervan en met terugwerkende kracht, vanaf 1 maart 2020, een tegemoetkoming van maximaal 90 % van de loonsom krijgen, naar rato van de omzetdaling.

De werkgever betaalt dus het loon aan de betrokken werknemers volledig door in de periode waarin deze subsidie wordt ontvangen en het UWV zal een voorschot verstrekken, ter hoogte van 80% van de verwachte subsidie (Zie meer hierover hieronder bij het gedeelte dat gaat over de eindafrekening).

Aan deze regeling zijn twee belangrijke voorwaarden verbonden:
(1) een werkgever die zo’n subsidieaanvraag doet, moet zich inspannen om zijn loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden én (2) hij mag géén ontslagaanvragen bij het UWV indienen vanwege bedrijfseconomische omstandigheden.

Op deze vereisten zal ik hieronder nog verder ingaan.

Waarschijnlijk kan deze subsidie al vanaf 6 april a.s. bij het UWV worden aangevraagd en de aanvraagperiode loopt dan door tot en met 31 mei 2020.

Hieronder een aantal belangrijke punten van deze regeling op een rijtje.

Hoe bepaalt u, volgens deze regeling, het omzetverlies?

De eventuele toe te kennen subsidie wordt in beginsel gebaseerd op de loonsom van de maand januari 2020 en bedraagt dus maximaal 90% van de loonsom (over deze maand januari 2020). (Voor start ups geldt trouwens weer een andere regeling die hieronder vanwege het specifieke karakter niet aan de orde komt, maar hebt u hierover vragen laat het ons dan weten).

Er moet dus sprake zijn van een verwachte omzetdaling van ten minste 20% over een aaneengesloten periode van drie kalendermaanden in de periode van 1 maart tot en met 31 juli 2020. In de NOW zijn dus twee factoren van groot belang: de omzet en de loonsom en daarbij geldt logischerwijs dat hoe hoger het omzetverlies is, hoe hoger de tegemoetkoming in de loonsom zal zijn.

De hoogte van het omzetverlies wordt bepaald door de totale omzet uit 2019 te delen door vier. Deze uitkomst dient u, vervolgens, te vergelijken met de ingeschatte omzet in de maanden maart, april en mei 2020. Als de omzetdaling mogelijk pas later merkbaar is, kan voor deze vergelijking, ook een periode worden aangegeven die één of twee maanden later start en dus betrekking heeft op april, mei en juni 2020, of mei, juni en juli 2020. Bij het doen van de aanvraag moet u deze keuze maken.

Bij bedrijven in concernverband wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden.

Het is mogelijk om per loonheffingennummer(s) in aanmerking te komen voor deze subsidie.

Grondslag loon en opslag hierop

Het UWV neemt, terzake van deze subsidie, het zogenaamde ‘sociale verzekeringsloon’ als grondslag. Hier komt voor alle bedrijven dezelfde opslag bovenop van 30% voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Er zit daarnaast een maximum aan het loon dat per werknemer voor de tegemoetkoming in aanmerking komt, namelijk € 9.538 bruto, per maand. Salaris boven dit (maximum)bedrag wordt niet gecompenseerd.

Berekening subsidie

De hoogte van het bedrag van de subsidie kan dan volgens de navolgende formule worden berekend.

% verwachte omzetdaling × (totale) loonsom januari 2020* × 3 × 1,3 × 0,9 (80% = voorschot)

* totale loonsom van de werknemers (met een maximum van € 9.538 per maand per werknemer).

Als het UWV een positief besluit neemt naar aanleiding van zo’n subsidieaanvraag dan keert het UWV een voorschot van 80 % uit. Dat ontvangt een werkgever dan in drie termijnen en het eerste deel waarschijnlijk al binnen twee tot vier weken na de indiening van de aanvraag.

Eindafrekening

Is een NOW-subsidie toegekend, dan dient de betrokken werkgever binnen 24 weken na afloop van de periode waarover deze aan hem is toegekend om een vaststelling van de subsidie aan te vragen. Daarvoor is in beginsel een ‘accountantsverklaring’ (!) nodig. Vervolgens zal het UWV binnen 22 weken een eindafrekening doen. Die kan uiteindelijk hoger of lager uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht.

Het is dus belangrijk dat een werkgever telkens tijdig de aangifte loonheffingen bij de Belastingdienst doet en zijn omzetgegevens vanaf 1 maart 2020 verzamelt.

Hoe absoluut is het ontslagverbod tijdens deze regeling?

Werkgevers mogen, zoals gezegd, tijdens de NOW-regeling géén ontslagaanvragen bij het UWV indienen wegens bedrijfseconomische redenen. Doen zij dit wel, dan wordt hen een boete opgelegd. Er volgt dan een correctie op de loonsom. [Dit verbod geldt voor alle ontslagaanvragen die in de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020 zijn ingediend en niet binnen de daarvoor gestelde termijn zijn ingetrokken].

Volgens de recente informatie van 31 maart 2020 lijkt het ontslagverbod echter veel minder absoluut dan eerdere informatie van 17 maart 2020 deed vermoeden. Zo bestaat er bijvoorbeeld, gedurende de drie maanden periode van het gebruik van de NOW, weliswaar een verbod voor werkgevers op indienen van een ontslagaanvraag bij het UWV wegens bedrijfseconomische redenen.

Echter:
- een proeftijdontslag;
- een eventuele niet-verlenging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur,
- een beëindiging van een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden (via een vaststellingsovereenkomst); én
- een beëindiging van de arbeidsovereenkomst op andere (ontslag)gronden dan bedrijfseconomische
blijft, daarentegen, dan nog steeds mogelijk!

Deze regeling doet echter wél een moreel appel op werkgevers om hun loonsom gedurende deze periode om zoveel als mogelijk is gelijk te houden. (En een daling van de loonsom heeft natuurlijk ook gevolgen voor de uiteindelijke hoogte van de toe te kennen subsidie en leidt vervolgens ook tot een correctie op basis van deze regeling].

Duur regeling?

Deze regeling geldt in beginsel voor drie maanden, waarna er mogelijk nog een verlenging volgt van nog eens drie maanden. Of dit dan kan zal nog worden bekeken.

Informeren personeelsvertegenwoordiging

Op basis van deze regeling is een werkgever verplicht de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging (als deze organen er zijn binnen zijn onderneming) hierover te informeren. Ontbreken deze organen dan moet een werkgever zelf zijn werknemers zelf informeren over deze subsidie(verlening). Hoewel het kabinet een eenvoudige regeling voor ogen had terzake van deze noodmaatregel is deze zeker niet zo eenvoudig en eenduidig als de bedoeling was. Het toepassen van deze regeling vereist daarom een integrale aanpak tussen boekhoudkundig (zoals een accountant voor de hiervoor genoemde accountantsverklaring) en juridisch adviseurs zoals wij van Boomberg Advocaten.

Vragen?

Als u vragen heeft over deze NOW-regeling (de Noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid) dan kunt u hierover contact met ons opnemen (op bijvoorbeeld info@boombergadvocaten.nl) en dan helpen wij u graag.