De geneeskundige behandelings­overeenkomst

Privacy Statement

Privacy Statement

In dit Privacy Statement informeert Boomberg Advocatuur u over de manier waarop zij met uw persoonsgegevens omgaat. Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens van (de contactpersonen bij) de cliënten, relaties en verwijzers van Boomberg Advocatuur, alsmede ook op de bezoekers van de website van Boomberg Advocatuur.

Boomberg Advocatuur verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Van tijd tot tijd kan Boomberg Advocatuur dit Privacy Statement aanpassen, bijvoorbeeld wanneer er aanpassingen zijn in de wijze waarop binnen Boomberg Advocatuur uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt, of als dit nodig is op basis van veranderde wetgeving.

De persoonsgegevens die Boomberg Advocatuur van u verwerkt zijn: (i) persoonsgegevens door u aan Boomberg Advocatuur zijn verstrekt, (ii) openbaar verkregen gegevens zoals gegevens uit het Handelsregister of van LinkedIn, en (iii) browsegegevens op basis van IP-adressen. Die browsegegevens gebruikt Boomberg Advocatuur alleen zoals weergegeven in de cookieverklaring. Dit blijft strikt gescheiden van de persoonsgegevens. De persoonsgegevens gebruikt Boomberg Advocatuur ter uitvoering van de door u aan haar verstrekte opdracht (procedures of advies), voor facturering of afhandeling van geschillen hierover, voor analyse van haar klantenbestand, en om te voldoen aan wettelijke plichten, zoals mogelijke controles op grond van de zogenaamde Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Boomberg Advocatuur verwerkt uw persoonsgegevens alleen wanneer dit is toegestaan op basis van één van de grondslagen uit de zogenaamde Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Boomberg Advocatuur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, en bij voorkeur digitaal. Aangezien de regelgeving voor advocaten vereist dat Boomberg Advocatuur haar dossiers voor lange tijd bewaart, behoudt Boomberg Advocatuur deze gegevens dus ook langer dan informatie die Boomberg Advocatuur gebruikt voor marketing (ken je klant). Tenzij Boomberg Advocatuur in verband met een (zoals hiervoor genoemde) wettelijke verplichtingen uw persoonsgegevens (langer) moet bewaren, zal Boomberg Advocatuur uw persoonsgegevens verwijderen als u uw toestemming aan haar hieromtrent hebt ingetrokken. Uw fysieke dossiers worden na sluiten zorgvuldig bewaard in Nederland. De online dossiers zijn opgeslagen in de Europese Economische Ruimte.

Uw persoonsgegevens worden alleen op een "need to know" basis toegankelijk gemaakt voor daartoe geautoriseerde personen die met ons samenwerken, waaronder bijvoorbeeld een freelance secretaresse, een advocaat die eventueel ons vervangt als dat nodig is, en een boekhouder. Daarbuiten zal Boomberg Advocatuur uw persoonsgegevens niet bekendmaken, tenzij dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om haar of andermans rechten, dan wel gerechtvaardigde belangen te beschermen, of om nakoming van dit Privacy Statement af te dwingen.

Als Boomberg Advocatuur voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelt, dan sluit Boomberg Advocatuur met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Boomberg Advocatuur doet haar uiterste best om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen ter bescherming van verlies, misbruik en wijziging van uw persoonsgegevens.

Op grond van de privacyregelgeving hebt u diverse privacy rechten.
U kunt verzoeken om:
• inzage in de persoonsgegevens die Boomberg Advocatuur van u verwerkt.
• uw persoonsgegevens te wijzigen of aan te vullen wanneer u van mening bent dat de persoonsgegevens die Boomberg Advocatuur van u verwerkt incompleet of inaccuraat zijn.
• bepaalde persoonsgegevens van u te wissen.
• uw gegevens over te dragen aan een andere partij.

U kunt ook bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.

Voor meer informatie over de rechten die u kunt uitoefenen op basis van de privacyregelgeving verwijst Boomberg Advocatuur u ook graag naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze overheidsinstantie geeft een overzicht van uw rechten onder de privacyregelgeving. In voorkomend geval hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij deze Autoriteit Persoonsgegevens.